Home » Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH, TARGACH I SZKOLENIACH, ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNOVA BUSINESS FORUM GROUP SP. Z O. O.

§1

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach, których Organizatorem jest Innova Business Internationale Sp. z o. o. ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Prądnik w Krakowie, NIP: 6762584600
 2. Zgłaszającym jest przedsiębiorca, która zgłasza Uczestnika na szkolenie.
 3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.
 4. Organizator oświadcza, że jest organizatorem targów, konferencji i szkoleń dla różnych branż oraz dla podmiotów gospodarczych
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 20 Uczestników.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie oraz zawartości merytorycznej, wynikającej zarówno z przyczyn losowych, sił wyższych jak również z tytułu sytuacji nie leżących po stronie organizatora

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

§1

Przyjmowanie zgłoszeń

 1. Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez specjalny formularz rejestracyjny, który wymaga podania swoich danych oraz danych podmiotu zgłaszającego maksymalnie na 14 dni przed terminem danego wydarzenia
 2. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszeń po terminie 21 dniowym, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że Zgłaszający nie może złożyć rezygnacji z udziału w szkoleniu i w pełni pokrywa koszty za zgłoszonych przez siebie Uczestników.
 3. W przypadku zmiany terminu z przyczyn losowych nie ma możliwości rezygnacji z udziału. Organizator wtenczas wysyła informacje o nowym terminie. W przypadku braku możliwości udziału podmiot rejestrujący uczestników deleguje zastępstwo lub w przypadku braku możliwości udziału, bierze udział w innym terminie.
 4. Organizator dopuszcza również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Aby zgłoszenie telefoniczne było skuteczne i prawnie wiążące, Organizator wyśle e- maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem danych Uczestników zgłoszonych telefonicznie, a Zgłaszający potwierdzi zgodność przedmiotowych danych w e- mailu zwrotnym do Organizatora.
 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e – mailowej Organizatora.
 6. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość bezpłatnych miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku uczestnictwa przedstawicieli konkurencyjnych branż oraz zastrzega możliwość odrzucenia zgłoszenia w przypadku braku wolnych miejsc.
 8. Zgłoszenie na konferencje w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego.

§2

Rezygnacja z udziału 

 1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w konferencji lub szkoleniu. Rezygnacja musi zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora lub pisemnie na dane adresowe Organizatora
 2. W przypadku złożenia rezygnacji do 21 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów z zastrzeżeniem §1 pkt.2 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji lub szkoleniu, bez złożonej wcześniej rezygnacji w odpowiednim terminie, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Uczestnik ma prawo do zmiany Uczestnika bez dodatkowych opłat. 
 6. Zmiana Uczestnika przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

ASPEKTY FINANSOWE

§1

Odpłatność za szkolenie

 1. Wydarzenia organizowane przez Organizatora są odpłatne lub nieodpłatne. Opłata lub jej brak jest uzależniona od charakteru wydarzenia.
 2. Ceny zajęć płatnych, oferowanych przez Organizatora są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Organizator dopuszcza również możliwość wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT dla Zgłaszającego, który oświadczy na piśmie o finansowaniu szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia z winy Organizatora lub z powodu braku miejsc opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Zgłaszającego.
 5. Zgłaszający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Brak przybycia na kongres/targi/szkolenie bezpłatne skutkuje nałożeniem kary finansowej 499 PLN w przypadku szkoleń darmowych.
 7. „Strony zgadzają się na przesyłanie wszelkiej korespondencji, wynikającej lub mogącej powstać w związku z zawartą umową o świadczenie usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej i papierowej”

KWESTIE ORGANIZACYJNE

§1

Techniczna strona Konferencji

 1. Na co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania materiałów szkoleniowych.
 2. Organizator zastrzega sobie zmiano do programu konferencji.
 3. Organizator nie odpowiada za ostateczne nie przybycie eksperta, wykładowcy, panelisty lub osoby szkolącej szczególnie w przypadku zdarzeń losowych.

§2

Dane Osobowe

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofertach przez INNOVA BUSINESS FORUM GROUP SP Z O. O.,Partnerów i podmiotów trzecich, z siedzibą w Krakowie przy ul. Żabiniec 101/1, 31-215 Kraków oraz: Innova Business International Sp. z o. o. oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§3

Kwestie związane z pandemią/epidemią w oparciu o rządowe zalecenia

 1. Organizator organizując konferencję oświadcza, że będzie organizował wydarzenia w oparciu o zalecenia rządowe z dnia 2 czerwca 2020
 2. Podczas konferencji / szkolenia będzie powołany koordynator, powołany do spraw zdrowotnych, związany do do zadań związanych z dbałością o wszelkie procedury.
 3. Podczas konferencji będzie obowiązywać dezynfekcja dłoni
 4. Organizator zapewni na stoisku rejestracyjnym możliwość zakupu maseczek. Każdy uczestnik celem zachowania procedur będzie miał  możliwość zakupu środków ochronnych, co będzie obowiązkowe na każdej konferencji aż do odwołania. Uczestnik może posiadać własne środki ochrony osobistej
 5. Uczestnik przed wejściem na wydarzenie musi oświadczyć podpisem podczas rejestracji, że wg jego najlepszej wiedzy, że nie posiada koronawirusa, nie jest osobą zakażoną oraz, że nie jest pod nadzorem epidemiologicznym

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§1

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.